דף הבית תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

הגלישה באתר puravida.co.il (להלן: “האתר”) והשימוש בשירותים המוצעים בו על ידי גולשים (להלן: “משתמש הקצה” או “המשתמש”) כפופים להסכם שיפורט להלן. פתיחת חשבון באתר ו/או ביצוע קנייה באתר מהווים את הסכמת משתמש הקצה לתנאי ההסכם שלהלן (להלן: “תנאי השימוש”). תנאים אלה נקבעים על ידי חברת puravida.co.il בע”מ מפעילת האתר ( להלן: “puravida.co.il” או “החברה”)

השימוש באתר מותר רק בכפוף להסכמה לתנאי השימוש שיפורטו להלן.

בעצם השימוש באתר מצהיר משתמש הקצה כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והסכים להם במלואם. משתמש הקצה מצהיר בזה כי לא תהיינה לו טענות או דרישות כלשהן כלפי מפעילי ובעלי האתר, נושאי משרה בחברה (ובכלל זה גם דירקטורים של החברה), שלוחיהם ו/או מי מטעמם, אלא ככל שאלה נוגעות להפרת התחייבויות החברה על פי הסכם זה.

לחברה שמורה הזכות לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, ככל שתמצא לנכון. שינויים אלה יחולו על עסקאות, רכישות ושירותים שנרכשו לאחר אותו שינוי בלבד.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מסיבות נוחות בלבד והוא מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד.

  1. כללי:

1.1 האתר מספק שירותי סחר אלקטרוני ועסקאות מקוונות במרשתת (רשת האינטרנט) בתחום מוצרי מזון בריאות, מוצרי מטבח ומוצרי חשמל

2. מי רשאי להשתמש באתר והרשמה אליו:

2.1 החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע מכל משתמש קצה שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את השימוש באתר; בכלל זה, החברה רשאית לחסום גישה של משתמש קצה כלשהו.

2.2 משתמש קצה המעוניין להשתמש באתר יכול לפתוח חשבון באתר. ההרשמה לאתר הינה אישית ומשתמש הקצה אינו רשאי להעביר את החשבון למאן דהוא, בין שבתמורה ובין אם לאו. המשתמש הוא האחראי לכל פעולה שנעשית מתוך חשבון המשתמש.

2.3 אבטחת פרטי החשבון היא באחריות משתמש הקצה ובאחריותו בלבד. כל פעולה שתבוצע על ידי חשבון המשתמש תהא מחייבת והחברה איננה אחראית לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מגניבת פרטי החשבון (פריצה לחשבון) שנגרמה בעקבות רשלנות בשמירה על פרטי החשבון מצד משתמש הקצה.

3. עלויות ותשלום בעבור השימוש באתר:

3.1 האתר מציע מספר שיטות לביצוע תשלום על ידי משתמשי קצה. שיטות אלה כוללות דפים מאובטחים לרכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון PayPal (השימוש בחשבון PayPal מחויב על פי כללי השימוש של חברת PayPal המופיעים באתר שלה; החברה איננה צד להתקשרות בין משתמש הקצה לבין חברת PayPal ואיננה נושאת באחריות כלשהי על השימוש באמצעי תשלום זה).

3.2 משתמש הקצה מצהיר כי פרטיו המופיעים בחשבון המשתמש מעודכנים ונכונים, כולל פרטי יצירת הקשר ואמצעי התשלום; המשתמש מצהיר כי פרטים אלה תקפים והוא מתחייב לעדכן אותם ככל שיהיה שינוי בפרטים אלה.

3.3 מסים

3.3.1 מסים בהם חייבים משתמשי הקצה בעקבות רכישה באתר, יחולו עליהם.

3.3.2 החברה לא אחראית ולא תישא בתשלום מס כלשהו בגין העסקאות המבוצעות באתר.

3.4 מדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל:

3.4.1 בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.

3.4.2 היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר,יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.

3.4.3 הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה.

3.4.4 הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 30 יום מיום קבלתו ולקבל את כספו חזרה (בתנאי שהמוצר נשלח באריזתו,במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש). בית העסק יהיה רשאי לקזז עד 5% מסכום העסקה המקורי, אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהו במוצר. בית העסק אינו מחויב לזכות את הלקוח בגין הוצאות משלוח המוצר חזרה, ובית העסק לא יחייב את הלקוח בגין כל הוצאות משלוח חוזר.

4. אחריות החברה:

4.1 עוד מובהר כי השימוש באתר הוא באחריות של משתמש הקצה והוא שיישא בכל הסיכונים כתוצאה מהשימוש באתר.

4.2 החברה לא תהא אחראית בכל מישור משפטי (נזיקין, חוזים, עשיית עושר ולא במשפט וכיוצא באלה) כלפי משתמשי קצה ו/או כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, בין אם נגרם להם נזק ובין אם לאו ומכל טענה בגין השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ואף היעדר האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. החברה לא תהא אחראית לנזקים שייגרמו למשתמש הקצה בגין שימוש באתר, נזק למידע במחשבו של המשתמש או למחשב עצמו וכיוצא באלו, בין אם צפויים ובין אם אינם צפויים. משתמש הקצה מצהיר כי מלוא האחריות הבלעדית על השימוש באתר עליו.

4.3 השימוש באתר הוא בכפוף לכל דין והחברה לא תהא אחראית בגין שימוש לרעה באתר ובגין פעילות בלתי חוקית שהתבצעה על ידי הסוחרים ו/או משתמשי הקצה.

5. קניין רוחני:

5.1 האתר, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות באופן בלעדי לחברה (puravida.co.il), למעט אם צוין במפורש אחרת. לפיכך אסורים כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה ושימוש בכל התכנים המופיעים באתר, בשלמותם /ואו בחלקם, ללא רשותו המפורשת מראש ובכתב של החברה. הפרת סעיף זה עלולה להביא לפגיעה בקניינה הרוחני של החברה ותהא חשופה לקנסות על פי כל דין ותהווה עילה לתובענה אזרחית על פי כל דין.

5.2 משתמשי הקצה לא יעשו כל שימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשות מפורשת מאת הבעלים החוקיים של זכויות הקניין הרוחני האלה. החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם לבעלי זכויות קניין רוחני כזה כתוצאה מהפרה כזאת על ידי משתמשי הקצה, הסוחרים ו/או מי מהם. מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר מידע המפר, לדעת החברה, זכויות קניין רוחני והמפירות את האמור בסעיף זה.

6. שונות:

6.1 פרשנות: כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות תנאי השימוש.

6.2 אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מזכות כלשהי של החברה ו/או מסעדים אחרים להם החברה עשויה להיות זכאית.

6.3 תנאי השימוש באתר מהווים הסכם בין החברה לבין משתמשי הקצה ובין החברה לבין הסוחרים. הסכם זה איננו מקנה זכויות ואינם מהווים חוזה כלפי צדדים שלישיים כלשהם.

6.4 כל פעולה או הימנעות מפעולה של החברה אין בהם כדי להוות ויתור על זכות כלשהי ו/או סעד כאמור. פעולות החברה או הימנעותה מפעולות אינן יכולות לשמש תקדים למקרים אחרים ואין בהן כדי לפגוע באפשרות החברה לממש את זכויותיה ככל שתמצא לנכון לעשות כן. טענות בדבר ויתור או השתק זכויותיה של החברה לא תישמע.

6.5 שיפוט:

6.5.1 הסכם זה וכל הפעולות באתר כפופים לדין הישראלי ולדין הישראלי בלבד.

6.5.2 סמכות מקומית: לבית המשפט המוסמך (עניינית) בתל אביב תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין, בקשה או תביעה שתוגש בקשר לשימוש באתר ו/או תנאי השימוש.

6.5.3 בטלות או חוסר תוקף של סעיף מסעיפי תנאי השימוש, אחד או יותר, אין בהם כדי לבטל, לשנות או להשפיע על תנאים וחובות אחרות על פי הסכם זה. תניה שאיננה ניתנת לאכיפה תוחלף בתניה קרובה ככל הניתן למקור, באופן המתקן את הפגם בגללו בוטלה.

6.6 תכתובות

6.6.1 הודעות שתימסרנה לחברה אל כתובת הדואר האלקטרוני המפורטת באתר ו/או לכתובת הרשומה בתנאי השימוש תיחשב כאילו נתקבלה לאחר יממה (עשרים וארבע שעות) ממועד שליחתה, אלא אם התקבלה התראה על שגיאה או טעות בכתובת הדואר האלקטרוני.

למעלה